Informacja o walnym zebraniu członków

Informujemy, że w dniu 25-05-2021 roku o godzinie 19:00 w budynku lodowiska przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Białostocki Krążek".

W przypadku małej ilości aktywnych członków Stowarzyszenia drugi termin spotkania to 25-05-2021 roku godzina 19:30.

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych i wybór przewodniczącego Zebrania,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019r.,
5. Sprawozdanie finansowe za 2019r.,
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020r.,
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8. Wybór nowego zarządu Stowarzyszenia
a) Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu,
b) Głosowanie i ogłoszenie wyników,
9. Wybór Komisji Rewizyjnej
a) Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
b) Głosowanie i ogłoszenie wyników,
10. Zmiana nazwy Stowarzyszenia
a) Zgłaszanie propozycji nowej nazwy Stowarzyszenia
b) Głosowanie i ogłoszenie wyników,
11. Przyjęcie zmian statutu Stowarzyszenia
a) Dyskusja nad projektem zmian statutu,
b) Głosowanie nad przyjęciem zmian do statutu,
12. Wolne wnioski, 13. Zakończenie zebrania.